Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

1.1. De volgende termen zullen de volgende betekenis hebben in het kader van deze Overeenkomst:

 

‚ÄúDiensten‚ÄĚ zal betekenen de diensten die door Tunity aan de Klant worden of moeten worden geleverd, volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in deze Overeenkomst. ‚ÄúTunity‚ÄĚ zal betekenen Tunity NV, met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5/48, en met ondernemingsnummer 0695.501.777.

 

‚ÄúTunity Group‚ÄĚ zal betekenen Tunity NV, Social Ctrl BV, Treepack BV, TransferAntique BV en MTB-You. Voor meer info : www.tunity.group

 

‚ÄúIntellectuele (Eigendoms)rechten‚ÄĚ zal betekenen (a) auteursrechten, octrooien, merkenrechten, auteursrechten op software, databankrechten en rechten met betrekking tot handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheim; (b) aanvragen voor registratie, en het recht om een registratie aan te vragen, voor om het even welk van voornoemde rechten; en (c) alle andere intellectuele eigendomsrechten en equivalente of soortgelijke vormen van bescherming die om het even waar ter wereld bestaan.

 

‚ÄúOvereenkomst‚ÄĚ zal betekenen huidige Overeenkomst, inclusief haar bijlagen en eventuele addenda;

 

‚ÄúSoftware‚ÄĚ zal betekenen alle computerprogramma‚Äôs in gelijk welke vorm, in broncode dan wel doelcode, met inbegrip van programma‚Äôs die in de apparatuur zijn ingebouwd, alsmede het voorbereidende ontwerpmateriaal dat tot het vervaardigen van een programma kan leiden, voor zover deze voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.

 

‚ÄúVertrouwelijke Informatie‚ÄĚ zal betekenen informatie die een Partij aan een andere Partij in het kader van deze Overeenkomst heeft meegedeeld en waarbij deze informatie nog niet openbaar werd gemaakt, op voorwaarde dat deze informatie wordt aangemerkt of op een andere wijze identificeerbaar is als zijnde vertrouwelijk op het moment van onthulling of informatie die, door de context waarin ze gegeven wordt, voldoende is om de ontvangende Partij op de hoogte te stellen van haar vertrouwelijk karakter.

Artikel 2 | Voorwerp

2.1. Tunity verbindt er zich toe om op geheel onafhankelijke wijze Diensten te leveren aan de Klant in overeenstemming met de bepalingen van voorgaande Overeenkomst. 2.2 Partijen verbinden er zich toe te goeder trouw samen te werken en elkaar alle informatie te verschaffen dewelke nuttig of noodzakelijk is teneinde de goede uitvoering van de Diensten te verzekeren.

Artikel 3 | Verplichtingen van Tunity

3.1. Tunity verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de Diensten te leveren op professionele wijze en naar best inzicht en vermogen.

 

3.2. Tunity vangt slechts aan met de levering van de in artikel 2 omschreven Diensten na ontvangst van een door de Klant ondertekende versie of goedkeuring op mail van de Overeenkomst/Offerte. Na de oplevering van een dienst (strategie, website en/of marketing), zal de corresponderende factuur verstuurd worden.

Bij het gebruik van de KMO portefeuille zal dit conform de procedure hiervan lopen.

 

3.3. Tunity behoudt zich het recht voor om beroep te doen op interne en externe medewerkers van Tunity Group en verschillende gespecialiseerde consultants indien zij dit nuttig of noodzakelijk acht voor het leveren van de Diensten op een professionele wijze.

 

3.4. Indien een Partij hierom verzoekt, zal er een maandelijkse feedbackvergadering gepland worden waar Partijen de voortgang van het de Diensten kunnen bespreken.

Artikel 4 | Verplichtingen van de Klant

4.1. De Klant stelt alle noodzakelijke informatie en materialen ter beschikking teneinde Tunity in staat te stellen de Diensten correct en tijdig uit te voeren, waaronder doch niet beperkt tot juiste en volledige informatie over de producten en/of diensten van de Klant, toegangsgegevens, IT-uitrusting, etc.

De Klant verzekert dat het gebruik van deze informatie en dit materiaal geen inbreuk vormt op nationale en internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Tunity tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot de informatie en het materiaal.

 

4.2. Elke wijziging in voormelde gegevens of materiaal, alsook elke verandering die invloed kan hebben op de Diensten, dient onmiddellijk door de Klant aan Tunity te worden meegedeeld. Het niet meedelen van dergelijke wijzigingen ontslaat Tunity van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst.

 

4.3. De Klant erkent dat Tunity het best geplaatst is om de meest professionele en relevante werkwijze te bepalen, en laat de levering en uitvoering van de Diensten volledig over aan het inzicht en het vermogen van Tunity. De Klant draagt er zorg voor dat er geen belemmeringen ontstaan tijdens de planning en/of de uitvoering van de Diensten, tenzij er minstens 3 weken op voorhand schriftelijk wordt meegedeeld dat een bepaalde dienst maximaal met 2 weken moet schuiven, indien de ontwikkeling, uitvoering, van de corresponderende dienst nog niet is opgestart. Mits ernstige aantoonbare redenen (in geval van ziekte, ongeval, overmacht,…), worden het project en/of de correspondente diensten in onderling overleg verschoven.

Artikel 5 | Vergoeding

 

5.1. De Klant verbindt er zich toe om de vergoeding correct en tijdig te betalen aan Tunity, zoals verder bepaald in dit artikel.

 

5.2. De Klant betaalt aan Tunity een vergoeding voor de door Tunity geleverde Diensten.

Artikel 6 | Betaling en facturatie

 

6.1. Tunity factureert haar Diensten aan de Klant middels een gedetailleerde factuur, en de Klant verbindt er zich toe deze factuur uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen op rekening  van Tunity met rekeningnummer IBAN: BE43 7350 5076 1401. De Klant wordt geacht het factuur van Tunity te hebben aanvaard bij gebreke aan een gemotiveerd protest per aangetekend schrijven binnen de 8 (acht) kalenderdagen na verzending.

 

6.2. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft Tunity van rechtswege het recht om elke levering en uitvoering van Diensten onder deze, dan wel gelijk welke andere Overeenkomst tussen  Partijen op te schorten. Dit ontslaat de Klant echter niet van haar eigen verplichtingen onder deze, of gelijk welke andere Overeenkomst tussen Partijen, verder uit te voeren.

 

6.3. Bij gebreke aan tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 (tien) % op alle vervallen niet-betaalde bedragen vanaf vervaldag  van de factuur, en, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, een verhoging met 15 (vijftien) % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 (honderdvijfentwintig) euro, als  schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering.

 

6.4. De algemene voorwaarden van Tunity, zoals gekend door de Klant, zijn van toepassing op deze facturen, behoudens waar strijdig met de bijzondere bepalingen van deze Overeenkomst.

Artikel 7 | Intellectuele rechten

 

7.1. Tunity is aansprakelijk voor en vrijwaart de Klant tegen Intellectuele Eigendomsaanspraken van derden, op voorwaarde dat de Klant Tunity onverwijld per aangetekend schrijven informeert over het bestaan en de inhoud van zulke aanspraak, en de afhandeling ervan geheel overlaat aan Tunity.

Tunity is niet gehouden tot enige vrijwaring indien de Klant de door Tunity geleverde Intellectuele Rechten heeft gewijzigd, bewerkt of op andere wijze of voor een andere doel heeft gebruikt dan waarvoor deze werden geleverd of ontwikkeld.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid en garanties

 

8.1. Tunity is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor :

  • Vertragingen of niet-nakoming van verplichtingen onder deze Overeenkomst welke het gevolg zijn van overmacht of andere omstandigheden buiten haar redelijke controle;
  • Gevolgen van beslissingen die werden genomen op basis van voorlopige rapporten, conclusies of advies, hetzij mondeling hetzij schriftelijk;
  • Implementatie van scripts ten behoeven van meetresultaten van de campagnes van de Klant;
  • Keuzes van huidige of toekomstige leveranciers inzake het accepteren en positioneren van advertenties en/of websites.

 

8.2. In elk geval en ongeacht de oorzaak, zal de aansprakelijkheid van Tunity beperkt zijn tot de contractuele waarde van deze Overeenkomst zoals bepaald in artikel 6 van de Overeenkomst.

Artikel 9 | Duur en be√ęindiging

 

9.1. De Overeenkomst neemt een aanvang vanaf de datum waarop deze Overeenkomst door beide Partijen (digitaal) is ondertekend of goedgekeurd via mail en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Artikel 10 | Confidentialiteit

 

10.1. Partijen houden zich eraan deze Vertrouwelijke Informatie met de hoogst mogelijke voorzichtigheid te behandelen, onder meer door (i) deze uitsluitend te gebruiken voor zover nodig en in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, (ii) werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie (iii) ze niet, hetzij geheel of gedeeltelijk, mondeling of schriftelijk, ter kennis te brengen of ter beschikking te stellen van andere medewerkers dan degenen die ervan kennis moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst, (iv) ze niet ter kennis te brengen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij, (iv) ze terug te geven aan de andere Partij of ze te vernietigen indien blijkt dat ze niet langer nodig zijn voor de Overeenkomst of op verzoek van de andere Partij.
Deze verplichting geldt zowel tijdens de duur van deze Overeenkomst, als na be√ęindiging ervan.

 

10.2. De vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die:
– zich in het publiek domein bevindt;
– bekend wordt op rechtmatige wijze en zonder overtreding van bepalingen van de Overeenkomst;
– de ontvangende Partij moet bekendmaken in het kader van een due diligence en/of externe auditprocedure of conform een toepasselijke wet of een gerechtelijke beslissing, op voorwaarde dat de ontvangende Partij aan de onthullende Partij op voorhand en op redelijke wijze de toepasselijke wet of gerechtelijke beslissing bekendmaakt en deze laatste de mogelijkheid biedt om zich te verzetten en/of om de bekendmaking in kwestie te beperken.

 

10.3 Behoudens andersluidend akkoord, laat de Klant Tunity toe om in het kader van de ontwikkeling van haar commerci√ęle activiteit te verwijzen naar de Klant als referentie.

Artikel 11 | Niet-afwerving / niet-concurrentie

 

11.1. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere Partij, zullen Partijen geen werknemers of medewerkers van de andere Partij aanwerven, in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten tijdens de duur van deze Overeenkomst en gedurende de daaropvolgende 12 (twaalf) maanden, noch in rechtstreeks dienstverband, noch in enig ander verband.

Indien een Partij voormeld verbod overtreedt, zal zij aan de andere Partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100.000 (honderdduizend) EUR / inbreuk.

 

11.2. De Klant verbindt er zich toe, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, geen identieke of gelijkaardige diensten te verrichten en/of te laten verrichten als de Diensten welke het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tunity.
Indien de Klant voormeld verbod overtreedt, zal Tunity niet gehouden zijn tot enige vrijwaring.

Artikel 12 | Diverse bepalingen

 

12.1. Deze Overeenkomst maakt de gehele contractuele relatie uit tussen Partijen. Ze krijgt voorrang op elke overeenkomst, elke communicatie, elk aanbod, elk voorstel of elke briefwisseling, mondeling of schriftelijk, uitgewisseld tussen de Partijen of aangegaan vóór de datum van deze Overeenkomst en met betrekking tot hetzelfde onderwerp, tenzij anders bepaald. De Overeenkomst wordt desgevallend aangevuld door de algemene voorwaarden van Tunity.

 

12.2. Elke wijziging van de Overeenkomst dient schriftelijk of via mail te gebeuren en moet door elke Partij worden goedgekeurd.

 

12.3. Partijen kunnen de Overeenkomst niet, geheel of gedeeltelijk, aan derden overdragen behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere partij. Partijen kunnen de Overeenkomst echter wel, geheel of gedeeltelijk, aan een Verbonden Onderneming overdragen zonder het akkoord van de andere partij, mits hij de andere partij hiervan in kennis stelt.

 

12.4. Indien een van de bepalingen in deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, nietig, ongeldig, onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of openbare orde, zal dit de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst niet aantasten. Partijen verbinden er zich toe de nietige, ongeldige, onafdwingbare of met een bepaling van dwingend recht of openbare orde strijdige bepalingen te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aanleunt bij de intenties die de Partijen hadden bij het opstellen van deze bepaling in kwestie.

 

12.5. Indien een Partij nalaat één van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten te doen gelden, zal dit niet als een afstand van dit recht en geenszins als een uitbreiding of wijziging van de rechten van de andere Partij kunnen worden beschouwd. Indien een Partij verzaakt een recht te doen gelden met betrekking tot het in gebreke blijven van de andere Partij om aan een of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting te voldoen, kan de verzaking aan dit recht niet worden beschouwd als een verzaking aan een recht m.b.t. een later in gebreke blijven m.b.t. dezelfde of een andere verplichting.

 

12.6. Een Partij is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst wanneer dit te wijten is aan redenen die toe te schrijven zijn aan Overmacht of andere omstandigheden waarop deze Partij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, zoals o.a. stakingen, brand, logistieke problemen, internet-, elektrische of (tele)communicatiestoringen,, willekeur bij zoekrobotten of de niet-naleving van Overeenkomst door derden. De betrokken Partij stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continu√Įteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

 

12.7. Partijen komen overeen dat alle kennisgevingen en andere correspondentie in het kader van deze Overeenkomst worden verstuurd aan bovenstaande adressen In het geval een der Partijen haar maatschappelijke zetel of woonplaats verplaatst, brengt zij dit onmiddellijk, en per aangetekend schrijven, ter kennis aan de andere Partij.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

13.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van iedere buitenlandse wetgeving.

 

13.2. Alle geschillen in verband met het bestaan, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Overeenkomst vallen onder exclusieve de bevoegdheid van de Rechtbanken en de Hoven van Beroep van het gerechtelijke arrondissement van de plaats waar Tunity haar maatschappelijke zetel heeft.

Artikel 14 | KMO Portefeuille

 

14.1. Door een beroep te doen op de diensten weergegeven in deze Overeenkomst, kan de Klant eventueel gebruikmaken van de subsidies van kmo-portefeuille. Dit is enkel van toepassing bij alle diensten van Tunity NV die betrekking hebben op het verlenen van advies en/of opleiding bedoeld om de werking van de onderneming van de Klant te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn een bedrijfsstrategie, salesopleidingen, een digitaal communicatieplan opstellen, een social media marketingplan opstellen, een marktanalyse maken, een social media analyse maken, advies geven omtrent e-mailmarketing, advies geven omtrent Google Adwords, advies geven omtrent social media… Volgende zaken vallen niet onder kmo-portefeuille: het ontwikkelen van een website, het beheren van een social media pagina, het maken van een grafisch ontwerp,… Een deel van de factuur zal dan gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid. Tot 7500 euro (steunpercentage = 30%) bij een kleine onderneming en tot 7500 euro (steunpercentage = 20%) bij een middelgrote onderneming. Tunity NV is gecertifieerd dienstverlener in de pijler Advies (registratienummer DV.A229285) en in de pijler Opleidingen (registratienummer DV.O239416). Bij annulatie van het advies of opleidingstraject zal de kostprijs 50% van het traject betreffen. Bij overeenstemming of bij overmacht is dit niet het geval. (klik hier voor meer info).