Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

1. VOORAFGAAND

Tunity NV, met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 en met ondernemingsnummer 0695.501.777 (hierna: Tunity”) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://tunity.be/. Wij willen de gegevens van de bezoekers van onze website (hierna: “Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Tunity je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen, waar wij de gegevens vandaan halen, hoe wij de gegevens, die wij over u verzamelen, gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij deze informatie mogen verstrekken, en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Tunity wenst je erop te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door Tunity.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

De huidige verklaring werd laatst aangepast op 08/03/2022.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze privacyverklaring, dewelke handelt over het afsluiten van een overeenkomst met Tunity en het gebruik van https://tunity.be/ dient Tunity beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. Tunity bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

Tunity NV

Kleinhoefstraat 5

2440 Geel

Ondernemingsnummer: 0695.501.777

E-mail: [email protected] 

Website: https://tunity.be/

Verwerker(s)

In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat Tunity persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Teneinde jou toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. 

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Tunity verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. 

Zo zal Tunity in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Tunity verwerkt je persoonsgegevens om de door jouw gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren, evenals om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. Tunity verwerkt jouw persoonsgegevens daarnaast om je als Bezoeker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. 

De verwerking van persoonsgegevensgegevens van Klanten en Bezoekers zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:

Bij het gebruik van onze Website worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Tunity en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Tunity beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen. 

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW INFORMATIE?

Uw informatie wordt enkel gedeeld binnen Tunity. Uw gegevens worden in beginsel niet met derden gedeeld, tenzij:

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen voor louter marketingdoeleinden. 

7. DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

8. JE RECHTEN ALS BETROKKENE

8.1. Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Tunity verwerkt je persoonsgegevens enkel:

8.2. Recht op inzage

Elke Klant of Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst, heeft het recht om van Tunity uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Tunity hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Tunity. Tunity zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. 

Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Tunity te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Tunity zal beoordelen:

8.3. Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Je hebt het recht van Tunity een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tunity staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Tunity dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar. 

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Tunity hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected]

8.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Tunity verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Tunity hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

8.5. Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Tunity terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Tunity elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

8.6. Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tunity bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw toestemming in te trekken of jouw recht om een klacht in te dienen wil uitoefenen, zal Tunity hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected].

8.7. Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Tunity steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Tunity zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

8.8. Recht om een klacht in te dienen

Tunity streeft ernaar om je gegevens veilig en rechtmatig te verwerken. Indien je vindt dat er toch iets misloopt of dat je persoonsgegevens onrechtmatig of foutief worden verwerkt, aarzal dan niet om ons te contacteren op [email protected]

Je hebt bovendien ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected]

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. VEILIGE VERWERKING

Tunity erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. 

Daarom neemt Tunity gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

10. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende Bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.